Madde 13- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahipleri, ilgili kanunlar ve bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlıkça yayımlanan genelge ve talimatlara uymak zorundadır.


Bakanlık ile denetim ve inceleme yapmakla görevli ve yetkili olanlar tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.